Hiệu Chuẩn Micrometer Mitutoyo

HI-TECH Chuyên nhận hiệu chuẩn, sửa chữa, mua bán các loại micrometer Mitutoyo.

 

Description Maker Model Range
Blade Micrometer MITUTOYO 422-230 25mm/0.001mm/±3µm
Digital Micrometer MITUTOYO 293-821
Inside Micrometer MITUTOYO (40-50) MM (40 -50) mm/0.005 mm
Inside Micrometer MITUTOYO (50 -63) MM (50 -63) mm/0.005 mm
Inside Micrometer MITUTOYO (5-30)MM (5 -30) mm/0.01 mm
Inside Micrometer MITUTOYO (62-75) MM (62 – 75) mm/0.005 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 10-12MM 10-12mm/0.001mm
Outside Micrometers MITUTOYO 102-301
Outside Micrometers MITUTOYO 102-307 0-25mm/0.001mm/±0.002mm
Outside Micrometers MITUTOYO 103-130 25-50mm/0.001mm/±0.002mm
Outside Micrometer MITUTOYO 103-137 0~25mm/ 0.01mm
Outside Micrometer MITUTOYO 103-138 (25 to 50)/0.01 mm
Outside Micrometer MITUTOYO 103-139-10 50~75mm / 0.01
Outside Micrometers MITUTOYO 103-140 75~100mm/0.01mm
Outside Micrometer MITUTOYO 103-140-10 (75 to 100)/0.01 mm
Outside Micrometers MITUTOYO 103-141
Outside Micrometer MITUTOYO 103-141-10 (100 to 125)/0.01 mm
Outside Micrometers MITUTOYO 103-142 125~150mm/0.01mm
Outside Micrometer MITUTOYO 103-142-10 (125 to 150)/0.01 mm
Outside Micrometers MITUTOYO 103-143
Outside Micrometer MITUTOYO 103-143-10 (150 to 175)/0.01 mm
Outside Micrometers MITUTOYO 103-144 175~200mm/0.01mm
Outside Micrometer MITUTOYO 103-144-10 175-200mm
Outside Micrometers MITUTOYO 103-145 200~225mm/0.01mm
Outside Micrometer MITUTOYO 103-145-10 (200 to 225)/0.01 mm
Outside Micrometers MITUTOYO 103-146 225~250mm/0.01mm
Outside Micrometer MITUTOYO 103-146-10 (225 to 250)/0.01 mm
Outside Micrometer MITUTOYO 103-147-10 (250 to 275)/0.01 mm
Outside Micrometer MITUTOYO 103-148-10 (275 to 300)/0.01 mm
Outside Micrometers MITUTOYO 103-149
Outside Micrometers MITUTOYO 103-151
Outside Micrometers MITUTOYO 103-153
Outside Micrometer MITUTOYO 103-156 475-500mm
Outside Micrometers MITUTOYO 103-157
Outside Micrometer MITUTOYO 104-136 150~300mm/0.01mm
Outside Micrometer MITUTOYO 104-142A (300 to 400)/0.01 mm
Outside Micrometer MITUTOYO 104-143A (400 to 500)/0.01 mm
Outside Micrometer MITUTOYO 104-148A 900~1000mm/0.001
Outside Micrometers MITUTOYO 105-408 1000~1100mm/0.001mm
V-Anvil Micrometer MITUTOYO 114-122 (25 to 45) mm /0.001 mm
Outsite Micrometer MITUTOYO 115-115 0-25mm/0.01mm
Inside Micrometer MITUTOYO 12-16MM 12-16mm/0.001mm
Micrometer (Dial) MITUTOYO 122-101 0-25mm/0.01mm
Blade Micrometer MITUTOYO 122-111 0~25mm/0.01mm/±3μm
Inside Micrometer MITUTOYO 133-143 50-75mm/0.01
Vernier Inside Micrometer MITUTOYO 133-150
Inside Micrometer MITUTOYO 133-156 375-400mm/0.01
Inside Micrometer MITUTOYO 133-157 400-425mm/0.01
Inside Micrometer MITUTOYO 137 – 204 (50 to 1000) mm, 0.01 mm
Interchangeable Inside Micrometer MITUTOYO 137-203 (0 to 10)/0.01mm,13,25,50(2pcs),100,200
Vernier Inside Micrometer MITUTOYO 137-204
Tubular Insite Micrometer MITUTOYO 137-205
Inside Micrometer MITUTOYO 139-177 Indicator Range: 100 to125mm
Inside Micrometer MITUTOYO 145-185 (25 to 50)/0.01 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 145-186 (5 to 30)/0.01 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 145-187 (50 to75)/0.01 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 145-188 (75 to 100)/0.01 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 145-189 (100 to 125)/0.01 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 145-190 (125 to 150)/0.01 mm
Hub Micrometers MITUTOYO 147-301 0~25mm/0.01mm
Hub Micrometers MITUTOYO 147-303
Hub Micrometers MITUTOYO 147-304
Inside Micrometer MITUTOYO 16-20MM 16-20mm/0.001mm
Digimatic Micrometer Head MITUTOYO 164-164
Micrometer Standards MITUTOYO 167-101 25mm
Micrometer Standards MITUTOYO 167-102 50 mm
Micrometer Standards MITUTOYO 167-104 100 mm
Outside Micrometers MITUTOYO 193-111 0~25mm/0.001mm
Outside Micrometer MITUTOYO 193-112 25~50mm/0.001mm
Outside Micrometer MITUTOYO 193-113 50~75mm/0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 227-201 0 ~15mm/ 0.001mm
Inside Micrometer MITUTOYO 25-30MM 25-30mm/0.001mm
Digital Micrometer MITUTOYO 25MM
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-100 0-25mm/0.0001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-145
Micrometer MITUTOYO 293-180
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-230 0~25mm/0.001mm
Coolant Proof Micrometer MITUTOYO 293-231 25-50mm/0.001
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-232 50 ~75mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-234 0-25/0.001 mm
Coolant Proof Micrometer MITUTOYO 293-240 0~25mm/0.001mm/0.001
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-240. 0-25 mm/0.001 mm
Micrometer MITUTOYO 293-241 25 to 50mm(0.001mm)
Micrometer MITUTOYO 293-242 50 to 75mm(0.001mm)
Coolant Proof Micrometer MITUTOYO 293-243 75-100mm/0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-250 100-125 mm/ 0.001mm
Coolant Proof Micrometer MITUTOYO 293-250-10 100-125mm/0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-251-10 125~150mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-252-10 150~175mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-253-10 175~200mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-254
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-254-10 200~225mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-266 25-50mm/ 0.001mm
Micrometer MITUTOYO 293-330
Micrometer MITUTOYO 293-340 25 mm/ 0.001 mm
Micrometer MITUTOYO 293-341
Digimatic Outside Micrometer MITUTOYO 293-345
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-521-30 0~25mm/0.01mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-561-30 0~25mm/0.001mm
Outside Micrometer MITUTOYO 293-805 0~25mm/0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-821 0 ~25mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-831 25/0.001 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 30-40MM 30-40mm/0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 313-251
V-Anvil Micrometers MITUTOYO 314-251 1~15mm/0.001
Digimatic V-Anvil Micrometer MITUTOYO 314-253 (25 to 40) mm /0.001 mm
Disk Micrometer MITUTOYO 323250 0-25mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 323-250 0 ~ 25mm/ 0.001mm
Digimatic Disk Micrometers MITUTOYO 323-511-30 0-25mm/0.001mm
Disk Micrometer MITUTOYO 323-512-30 25-50mm/ 0.001mm
Digimatic Screw Thread Micrometer MITUTOYO 326-251 25/0.001 mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 331-251
Spline Micrometer MITUTOYO 331-252 25-50mm/ 0.001mm
Spline Micrometer MITUTOYO 331-261 0~250mm / 0.001mm
Digimatic Outside Micrometer MITUTOYO 331-351
Digital Inside Micrometer MITUTOYO 337-301 200-1000mm/0.001
Digimatic Inside Micrometer MITUTOYO 339-302
Digimatic Micrometer MITUTOYO 340-251-10 0~150mm/ 0.001mm
Outside Micrometers MITUTOYO 340-513 300~400mm/0.001mm
Outside Micrometers MITUTOYO 340-514 400~500mm/0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 340-516 600~700mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 340-518 800~900mm/ 0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 340-521 400~500mm/0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 342-251
Point Micrometers MITUTOYO 342-261 0-25mm/0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 345-250
Inside Micrometer MITUTOYO 345-250-10 5~30mm/0.001mm/±5μm
Micrometer Head MITUTOYO 350-271
Digimatic Micrometer Head MITUTOYO 350-271-10 (0 to 25) mm, 0.001 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 368-101 6 – 8 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 368-102 8 – 10 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 368-103 10 – 12 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 368-104 12 – 16 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 368-105
Inside Micrometer MITUTOYO 368-106
Inside Micrometer MITUTOYO 368-107 25 – 30 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 368-138
Inside Micrometer MITUTOYO 368-139 40 – 50 mm
Internal Micrometer MITUTOYO 368-174 100~125MM/0.005MM
Internal Micrometer MITUTOYO 368-175 125~150MM/0.005MM
Bore Micrometer MITUTOYO 368-913 25~30mm/0.005mm
Digimatic Deep Throat Micrometer MITUTOYO 389-352
Digimatic Tube Micrometer MITUTOYO 395-251 (0 to 25) mm, 0.001 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 40-50MM 40-50mm/0.001mm
Digimatic Micrometer MITUTOYO 406-251 25-50 mm/0.001 mm
Blade Micrometers MITUTOYO 422-260 0 ~25mm/ 0.001mm
Blade Micrometers MITUTOYO 422-411N 0~30mm/0.001
Inside Micrometer MITUTOYO 468-694 50-63 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 468-961 10-12 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 468-962 12-16 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 468-963 25-30 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 468-964 62-75 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 50-63MM 50-63mm/0.001mm
Dial Indicating Micrometer MITUTOYO 510-121 25/0.001 mm
Inside Micrometer MITUTOYO 62-75MM 62-75mm/0.001mm
Inside Micrometer MITUTOYO 6-8MM 6-8mm/0.001mm
Digital Micrometer MITUTOYO 75-100MM
Inside Micrometer MITUTOYO 8-10MM 8-10mm/0.001mm
Blade Micrometer MITUTOYO BLM-25M 0~25mm/0.01mm
Point Micrometer MITUTOYO CPM30-25 25/0.01 mm
Hub Micrometer MITUTOYO CSM-50 25~50mm/0.01mm
Inside Micrometer MITUTOYO IMP-30 5~30/0.01
Inside Micrometer MITUTOYO IMZ-1500 50~1500
Outside Micrometer MITUTOYO M110-25 25/0.01 mm
Coolant Proof Micrometer MITUTOYO MDC-1″PJ 0~25mm/0.01
Coolant Proof Micrometer MITUTOYO MDC-25PJ 0~25mm/0.001mm
Outside Micrometers MITUTOYO MDC-25SB 0~25mm/0.001
Digimatic Micrometer MITUTOYO MDC-50MJ 25~50mm/0.001
Digimatic Micrometer MITUTOYO MDE-25MJ 0~25mm/0.001
Outside Micrometers MITUTOYO OM-100 75~100/0.01
Outside Micrometers MITUTOYO OM-125 100~125/0.01
Outside Micrometers MITUTOYO OM-25 0~25/0.01
Outside Micrometers MITUTOYO OM-50 25~50/0.01
Outside Micrometers MITUTOYO OM-75 50~75/0.01
Outside Micrometers MITUTOYO OMV-50M 25~50mm/0.001
Outside Micrometers MITUTOYO OMV-75M 50~75mm/0.001
Disk Micrometer MITUTOYO PDM-25M

 

Xin vui lòng liên hệ: Ms. Trung
Hotline: 0915 108 039
Email: hi.techcalequipment@gmail.com

Post Author:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *