HIỆU CHUẨN CMM

1.  Hiệu chuẩn CMM  (CALIBRATION COORDINATE MEASURING MACHINE)? Qua thời gian sử dụng máy móc, thiết bị CMM có thể đo không còn chính xác và có sự sai lệch nhiều trong 3 trục X, Y, Z. Bạn có thể sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn để kiểm tra độ chính xác của cá thiết bị […]