HIỆU CHUẨN LÀ GÌ? KIỂM ĐỊNH LÀ GÌ? PHÂN BIỆT GIỮA HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH

PHÂN BIỆT GIỮA HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH Hiệu chuẩn : phương tiện đo là thiết lập mới tương quan giữa đo lường và phương tiện đo. Hiệu chuẩn không mang tính chất bắt buộc. Dựa vào kết quả hiệu chuẩn, khách hàng tự quyết định xem thiết bị có sử dụng nữa hay không. Bản chất […]