Hiệu Chuẩn Micrometer Mitutoyo

HI-TECH Chuyên nhận hiệu chuẩn, sửa chữa, mua bán các loại micrometer Mitutoyo.   Description Maker Model Range Blade Micrometer MITUTOYO 422-230 25mm/0.001mm/±3µm Digital Micrometer MITUTOYO 293-821 Inside Micrometer MITUTOYO (40-50) MM (40 -50) mm/0.005 mm Inside Micrometer MITUTOYO (50 -63) MM (50 -63) mm/0.005 mm Inside Micrometer MITUTOYO (5-30)MM (5 -30) mm/0.01 mm Inside […]